Player card

Sabina Spackova
Date of birth: 18.05.1975
Country of birth: Czech Republic
Sabina Spackova
PointsPosition
Women´s World Championships133+4=74 min
2001
41+0=12 min
1999
41+2=30 min
1997
51+2=32 min
Women´s International Tournament50+0=02 min
2002
20+0=00 min
2001
10+0=00 min
1996
20+0=02 min
Women´s European Championships50+0=02 min
1995
50+0=02 min